Глобинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Результати конкурсу на заміщення вакантної посади директора Глобинського міського будинку культури (м.Глобине, вул. Центральна,228)

Дата: 15.03.2021 15:38
Кількість переглядів: 1526

Фото без описуВідповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів» 11.03.2021 у приміщення відділу культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради відбувся конкурс на заміщення вакантної посади  директора Глобинського міського будинку культури (м.Глобине, вул. Центральна, 228).

Наказом начальника відділу культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради була утворена відповідна конкурсна комісія, яка провела співбесіду та заслухала представлені єдиним кандидатом проєкти розвитку закладу на 1 та 5 років.

Відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, начальником відділу культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради із переможцем конкурсу Поповичуком Олександром Івановичем укладено контракт терміном на 5 років (додається).

 

 

 КОНТРАКТ
з керівником комунального закладу культури

 

м.Глобине                                                                               12 березня 2021 року

 

     Відділ культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради (надалі – уповноважений орган Власника) в особі начальника відділу Кулика Сергія Григоровича, діючого на підставі Положення про відділ культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради, затвердженого рішенням п’ятдесят дев’ятої сесії Глобинської міської ради першого скликання від 14 травня 2020 року № 611, з однієї сторони, та громадянин Поповичук Олександр Іванович, іменований далі – Керівник, з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей контракт про те, що Поповичук Олександр Іванович призначається на посаду директора Глобинського міського будинку культури як такого, що пройшов за конкурсом на заміщення вакантних посад, згідно ст. 20 Закону України № 955-VIII від 28.01.2016 р. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури” на термін з 12 березня 2021 року по 11 березня 2026 року.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1. Керівник у своїй роботі керується чинним законодавством України,   Положенням про відділ культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради, цим контрактом, та підзвітний відділу культури  спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради.

2. За цим контрактом Керівник зобов’язується здійснювати поточне управління (керівництво) закладом культури, забезпечувати його ефективну діяльність у наданні культурно-дозвіллєвих послуг, самодіяльної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку, використання і зберігання закріпленого за закладом майна, а уповноважений орган Власника зобов’язується створювати належні умови для організації праці Керівника.

3. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником закладу культури та уповноваженим органом Власника.

4. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником закладу культури під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків закладу культури, передбачених актами законодавства, Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5. На період відпустки, тимчасової непрацездатності або інших поважних причин, обов’язки Керівника закладу культури виконує призначена за його поданням особа, яка у повному обсязі виконує його функції та обов’язки, користується повноваженнями і правами Керівника.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Керівник здійснює керівництво закладом культури, організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову, культурно-мистецьку та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань закладу культури, передбачених законодавством та цим контрактом. Глобинський міський будинок культури  Глобинської міської ради не є самостійною юридичною особою.

2.Керівник зобов’язується:

дотримуватись положень чинного законодавства України;

дотримуватись виконання програм розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

сумлінно виконувати свої трудові обов`язки та забезпечувати:

 • раціональний добір і розстановку кадрів, створити необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • створення умов для спілкування людей у сфері дозвілля, засвоєння ними навичок і основ культури дозвілля, сімейного відпочинку на основі вивчення потреб різних верств населення;
 • сприяння процесам відродження і розвитку національної культури та культур інших національних груп, що проживають на території району;
 • розвиток самодіяльної народної творчості в усій різноманітності її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей та обдарувань людей;
 • створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості;
 • впровадження сучасних моделей та форм культурно-дозвіллєвої діяльності;
 • створення фольклорних, музичних, театральних, хореографічних, естрадних та інших художніх колективів, гуртків, любительських об’єднань, клубів за інтересами різних напрямків;
 • підготовку та проведення тематичних театрально-концертних, ігрових, спортивних, танцювально-розважальних, обрядових, сімейних та інших заходів і програм;
 • проведення державних, народних, сучасних свят та обрядів, виставок самодіяльних художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва тощо.

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів міського бюджету;

вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу культури відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням  матеріальних цінностей;

забезпечувати нормування праці в закладі культури відповідно до вимог чинного законодавства;

дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних норм, правил протипожежної безпеки;

нести відповідальність за стан охорони праці у закладі культури;

спрямовувати діяльність працівників закладу культури на визнання його авторитету на державному та міжнародному рівні;

дотримуватись, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової (виконавчої) дисципліни;

надавати звітність відділу культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради, передбачені чинним законодавством у встановлені терміни та звіт про виконання умов контракту щорічно до 15 січня;

завчасно письмово повідомляти відділ культури та отримувати погодження для участі або організації заходів (виставок, зйомок, конкурсів, фестивалів, акцій тощо), які не належать до виконання його функціональних обов`язків, або не передбачені планами роботи закладу культури;

за наказом начальника відділу культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради відправлятися у службові відрядження на території України і за ії межами;

виконувати вимоги зі збереження та нерозголошення конфіденційної інформації та виконувати вимоги Закону України “Про захист персональних даних”;

виконувати вимоги, надані органом Власника або уповноваженим ним органом в межах своєї компетенції;

у разі припинення трудових відносин з уповноваженим органом Власника передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі.

вирішує інші питання діяльності Будинку культури в порядку, визначеними нормативними документами.

Керівник наділений повноваженнями і правами, які передбачені законодавчими та іншими нормативними актами, та цим контрактом.

     3.Керівник має право:

представляти   інтереси закладу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

надавати пропозиції щодо розпорядження коштами закладу культури;

надавати пропозиції щодо укладення трудових договорів з працівниками закладу культури, визначення їх функціональні обов’язки, застосовування до них заходів заохочення та дисциплінарних стягнень відповідно до чинного законодавства.

видавати усні та письмові доручення;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, органом управління закладу культури або уповноваженим ним органом і цим контрактом до компетенції Керівника.

4.Відділ культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради, як уповноважений орган Власника, в межах повноважень:

гарантує додержання прав і законних інтересів закладу культури, захищає і відстоює його інтереси в органах місцевого самоврядування;

інформує про галузеву науково-технічну політику, нормативно-правові акти з питань фінансово-економічної діяльності та реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;

надає інформацію на запит Керівника;

зобов’язаний дотримуватись умов даного контракту;

звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою  Керівника, а також у випадках, передбачених законодавством, в тому числі порушень умов цього контракту;

організовує та здійснює фінансовий контроль за діяльністю закладу культури;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом культури майна;

організовує та здійснює контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених діючим законодавством та цим контрактом.

5.Уповноважений орган Власника має право:
          делегувати Керівникові окремі свої повноваження з питань, пов’язаних з діяльністю закладу культури в межах, визначених законодавством, при цьому передача повноважень здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до контракту;

заохочувати Керівника за сумлінну, ефективну працю;

здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням Керівником умов цього контракту;

притягати Керівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством;

вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків щодо управління закладом культури та розпорядження його майном;

проводити перевірки діяльності закладу культури з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Керівника щодо окремих напрямів діяльності закладу культури;

тимчасово відсторонити Керівника від виконання, покладених на нього обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків;

звільнити Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та цим контрактом;

 надати пропозиції Власнику щодо ліквідації та реорганізації закладу культури.

проводити планові і позапланові перевірки ефективності використання майна закладу культури та виконання керівником умов контракту;

інші права передбачені чинним законодавством.

 

3. РОБОЧИЙ ЧАС

1. Робочий час встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку та наказами органу управління. Керівник виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені у закладі культури, положення Колективного договору у відповідності до законодавства.

2. Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюється відповідно до умов Колективного договору у відповідності до чинного законодавства.

3. Керівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором.

4. Дату відпустки та її строки Керівник погоджує з начальником відділу культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради.

 

4.ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

         1.За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці у межах затверджених штатним розписом відповідно до чинного законодавства України.

         2.Нараховується до посадового окладу доплата за вислугу років відповідно до стажу роботи, у розмірах та порядку виплат передбачених чинним законодавством.

         3.У межах наявних коштів додатково може встановлюватися надбавка за складність і напруженість у роботі, за високі досягнення у праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу і фактично відпрацьованого часу.

         4.Керівникові додатково встановлюється, у межах наявних коштів на оплату праці:

матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, (за рішенням уповноваженого органу Власника) у розмірі посадового окладу;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань  у розмірі не більше ніж один посадовий оклад на рік, відповідно до законодавства (за рішенням уповноваженого органу Власника);

преміювання Керівника (в тому числі за належне виконання обов`язків, передбачених цим контрактом), у розмірі посадового окладу  здійснюється на підставі чинного законодавства України, Колективного договору, Положення про преміювання (за рішенням уповноваженого органу Власника). При цьому: у разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку із смертельним наслідком з вини закладу культури, премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням уповноваженого органу Власника);

5.Посадовий оклад та інші виплати Керівника можуть бути переглянуті у відповідності зі змінами умов оплати праці, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

 

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1.У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

2.У випадку порушення трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору, інших локальних нормативних актів відділу культури Керівник несе дисциплінарну, матеріальну та іншу відповідальність у порядку, визначеному законодавством.

3.Керівник несе матеріальну відповідальність, у тому числі повну, та зобов’язаний відшкодувати заподіяну своїми діями (бездіяльністю) шкоду закладу культури та (або) відділу культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради, державі у порядку і розмірах, визначених Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

4.Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

6.ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

1.Внесення змін і доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод, в порядку та на підставах, передбачених законодавством.

2.Цей контракт припиняється:

після закінчення терміну дії контракту (п.2 ст.36 КЗпП України);

за згодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);

з ініціативи органу управління закладу культури  до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України;

за ініціативою Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених ст. 39 КЗпП України;

з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

           3.Контракт може бути розірваний з ініціативи органу управління закладу культури;

у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

у разі невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

у разі невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для закладу культури настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

у разі недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

 у разі незабезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів;

4.Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

у разі систематичного невиконання органом управління закладу культури своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення  результатів діяльності  закладу культури;

у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

6.У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов`язань передбачених цим контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два тижні.

7. У всіх випадках днем звільнення Керівника є останній день його роботи.

8. Спори про дострокове розірвання контракту вирішуються у порядку, встановленому для розгляду трудових спорів згідно чинного законодавства.

9. Після настання дати закінчення строку дії контракт вважається продовженим на строк, на який від був укладений, якщо жодна із Сторін за місяць до цієї дати не проінформувала іншу сторону про своє бажання припинити дію контракту.

 

 7.ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

1.Цей контракт діє   з “12березня 2021 р.  по “11березня 2026 року.

2. Особливі умови :

сторони зобов`язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, крім випадків визначених законом та випадків коли, Сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.

3. Цей контракт укладений українською мовою, на 7 сторінках у двох автентичних примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

4. Керівник, який звільняється, протягом 5 робочих днів після прийняття   рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей закладу культури, наявних документів, справ і направляє дані матеріали до відділу культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради.

До призначення особи у закладі культури на яку тимчасово покладаються обов`язки Керівника та до передачі на зберігання матеріальних цінностей закладу культури, наявних документів та справ іншій особі, Керівник залишається матеріально-відповідальною особою в закладі культури.

5. Умови контракту можуть бути змінені виключно за угодою сторін та викладені у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох примірниках, які стають невід`ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.

 

 1. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

Відомості про заклад культури:

Повна назва:  Глобинський міський будинок культури Глобинської міської ради

Адреса: 39000, Полтавська область, Кременчуцький район, м.Глобине, вул. Центральна, 228

 1. Відомості про уповноважений орган Власника:

Повна назва: Відділ культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради

Адреса: 39000, Полтавська обл., м.Глобине, вул.Центральна,285

Посада, прізвище, ім’я, по батькові  керівника: начальник відділу Кулик Сергій Григорович

32.Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

Відділ культури, спорту, сім’ї та молоді виконавчого комітету Глобинської міської ради

 

Начальник відділу

__________________С.Г. Кулик

Директор Глобинського міського будинку культури Глобинської міської ради

 

 

______________О.І. Поповичук

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень