Глобинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану м. Глобине Полтавської області

Дата: 20.01.2020 14:45
Кількість переглядів: 1573

Фото без опису

1) Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є виконавчий комітет Глобинської міської ради (39000, Полтавська обл., Глобинський р-н, м. Глобине, вул. Центральна, 285).

Виконавець – ДП "НДПІ містобудування" (Україна, 01133, Київ-33, бул. Лесі Українки, 26-А).

2) Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Генеральний план міста розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Завданнями генерального плану населеного пункту є:

– визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;

– формування системи громадського обслуговування населення;

– організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою;

– організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів;

– визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів;

– визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план міста розробляється відповідно до розвитку рішень генеральної схеми планування території України, схеми планування території Полтавської області, схеми планування території Глобинського району. У свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій. При розроблені генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку, наявна чинна проектна документація, спеціалізовані схеми, проекти і програми, що діють в населеному пункту.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення генерального плану міста Глобине передбачає формування проектних рішень на всю територію міста. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території міста. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку міста обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі "Плану зонування території". Таким чином генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

3) Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

На основі аналізу сформованої генеральним планом населеного пункту містобудівної ситуації та наявної містобудівної документації Генеральним планом м. Глобине передбачається:

– упорядкування території промислових, комунально-складських підприємств та об’єктів інженерної інфраструктури щодо їх компактного розміщення, можливого зменшення розмірів санітарно-захисних зон за рахунок впровадження прогресивних екологічно безпечних виробничих технологій, створення локальних промислових зон на безпечній відстані від сельбищних територій;

– упорядкування та ремонт покриття автомобільних шляхів, що призведе до зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту;

– надання пропозицій щодо реконструкції полів фільтрації під каналізаційні очисні споруди, ремонт водопровідно-каналізаційних систем, будівництво мереж нових централізованого водопостачання та каналізації зі 100% охопленням житлової забудови, будівництво мереж дощової каналізації, розчищення та реконструкція мережі меліоративних каналів;

– збільшення площі зелених насаджень, формування локальних місць рекреаційного використання з їх благоустроєм та ландшафтною організацією, розчищення акваторії р. Сухий Омельник;

– розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення, надання пропозицій щодо безконтейнерної системи збору твердих побутових відходів в приватному секторі;

– виконання комплексу робіт по інженерній підготовці території та вертикальному плануванні, захист від підтоплення і затоплення, небезпечних геологічних процесів;

– закриття та упорядкування існуючих кладовищ, що не мають витриманої СЗЗ до житлової забудови, відведення ділянок нових кладовищ за межами сельбищної території з дотриманням санітарних розривів.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану міста Глобине передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації  проектних рішень генерального плану як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні умови території – мікроклімат та ландшафти, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення.

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із виконанням генерального плану міста, наступні:

– встановлення очисних споруд на промислових підприємствах дозволить знизити рівні забруднення повітря, поверхневих та підземних вод, влаштування дощової каналізації та її локальних очисних споруд дозволить знизити рівень забруднення ґрунтів та акваторії  р. Сухий Омельник;

– проведення геохімічного обстеження території міста надасть змогу виявити найбільш забруднені ділянки ґрунтів, які повинні бути рекультивовані для забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану території;

– контроль над застосуванням пестицидів та іншої сільськогосподарської хімії попередить забруднення ґрунтів та підземних вод населеного пункту;

– максимальне збереження природних екосистем при будівництві, сезонна заборона полювання та рибальства, активне озеленення території міста буде сприяти зростанню чисельності різноманітних видів флори та фауни та сприяти оздоровленню місцевих мешканців;

– заходи, спрямовані на організацію полігонів ТПВ, сортування сміття, запровадження безконтейнерної системи збору сміття буде сприяти санітарному очищенню території, оздоровленню усіх компонентів природного середовища, зупинить забруднення ґрунту, підземних водоносних горизонтів та атмосферного повітря;

– оновлення рухомого складу авто- та залізничного транспорту, перехід на електричні двигуни та газове паливо, активне антишумове озеленення буде сприяти покращенню акустичних умов території, позитивно вплине на стан здоров'я мешканців та стан атмосферного повітря населеного пункту;

– організація СЗЗ промислових підприємств, закриття та упорядкування існуючих кладовищ, що не мають витриманої СЗЗ до житлової забудови – запорука безпечного проживання населення та збереження їх здоров’я. Розчищення р. Сухий Омельник, організація зон відпочинку, скверів, загальний благоустрій території буде сприяти оздоровленню мешканців міста та позитивно вплине на екологічний стан абсолютно всіх компонентів природного середовища.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Об’єкти природно-заповідного фонду в межах території проектування відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення міста Глобине транскордонні наслідки реалізації проектних рішень генерального плану для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті СЕО генерального плану м. Глобине Полтавської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану міста Глобине може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру проектних рішень та методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– доповіді про стан довкілля;

– статистичну інформацію;

– інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту документу державного планування;

– дані моніторингу стану довкілля;

– іншу доступну інформацію.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

  • вивчити в регіональному плані природні умови території м. Глобине, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
  • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
  • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
  • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
  • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
  • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку міста та підвищення якості життя населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генерального плану міста Глобине на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших населених пунктах України або світу, у першу чергу щодо:

– оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

– вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі міста з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

– розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників, формування зелених насаджень спеціального призначення;

– налагодження ефективної системи санітарного очищення території населеного пункту;

– проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем теплопостачання, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій;

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

9) Орган, до якого подаються зауваження, пропозиції та строки їх подання

Глобинська міська рада (39000, Полтавська обл., Глобинський р-н, м. Глобине, вул. Центральна, 285).

Сайт Глобинської громади: https://globynska-gromada.gov.ua

Електронна пошта: globino.mr@globyne-rada.gov.ua

Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва: (05365) 2-43-43

Строки подання зауважень і пропозицій: 15 діб з дня оприлюднення заяви, на офіційному сайті Глобинської міської територіальної громади.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я, (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я) у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень