A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Глобинська громада
Полтавська область, Глобинський район

Регламент міської ради

ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять перша (позачергова) сесія першого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

14 лютого  2018 року                                                                     №108

 

Про внесення змін до Регламенту

Глобинської міської ради

 

   Керуючись статтями 26 та 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію секретаря міської ради Лазаренко С.В., в зв’язку з використанням на пленарних засіданнях електронної системи голосування, Глобинська міська рада в и р і ш и л а:

 1. Внести зміни до Регламенту Глобинської міської ради І скликання, затвердженого рішенням  другої сесії Глобинської міської ради І скликання від 04 грудня  2015 року № 16  та читати в новій редакції (додається).
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, забезпечення законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування (Грищенко О.Л.).

 

Міський голова                                   С.В. Джусь

 

Із змінами відповідно
до рішення  тридцять четвертої  сесії 
Глобинської міської ради першого скликання
від 11 квітня 2018 року №257
 
Додаток
до рішення тридцять першої (позачергової) сесії
Глобинської міської ради
І скликання
від 14 лютого 2018 року №108
 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Глобинської міської ради

Розділ І

Загальні положення

Стаття 1.  Міська рада є органом місцевого самоврядування, представляє  інтереси територіальної громади міської ради.

Міська рада в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами  України та цим Регламентом.

Стаття 2.   Діяльність міської ради будується на основних принципах :

 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • виборності;
 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;
 • підзвітності та відповідності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
 • судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 3. Регламент Глобинської міської ради на основі чинного законодавства визначає і закріплює організаційні принципи і порядок діяльності міської ради. Регламент затверджується радою на її пленарному засіданні. Зміни і доповнення до регламенту вносяться радою за пропозиціями голови, постійних комісій, депутатів міської ради.             

Розділ ІІ

Сесія міської ради

Стаття 4.  Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Першу сесію міської ради скликає і веде голова міської виборчої комісії.

Наступні сесії скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. При цьому видається відповідне розпорядження.

У разі відсутності голови міської ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків  сесія скликається секретарем міської ради.

Сесія міської ради може  бути скликана за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради. Відповідні пропозиції подаються голові ради, а в разі його відсутності чи неможливості виконувати свої обов’язки – секретарю ради. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію, і обґрунтуванням необхідності її скликання.

У разі, якщо голова міської ради чи секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш , як одну третину її складу або постійною комісією ради.

Стаття 5. Рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за 7 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням дати скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Крім цього депутатам в цей же термін надсилається запрошення. День відправки запрошення при цьому не враховується. У випадку, передбаченому пунктом 4 статті 4 запрошення надсилається і голові ради.

Стаття 6. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою Глобинської районної державної адміністрації, головою Глобинської районної ради, головою Полтавської обласної ради, загальними зборами громадян , у порядку місцевої ініціативи, через механізм електронних петицій. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону україни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проекти рішень по пропозиціям, що виносяться на розгляд сесії Глобинської міської ради (за винятком тих, які виносяться виконавчим комітетом Глобинської міської ради та підпорядкованими йому відділами), за резолюцією міського голови погоджуються відділом виконавчого комітету Глобинської міської ради, до компетенції якого належить порушене у проекті рішення питання, юридичним відділом та заступником міського голови відповідно до компетенції.

 Стаття 7. Матеріали з питань , які виносяться на розгляд міської ради, доповіді, співдоповіді і проекти рішень готуються постійними комісіями, депутатами із залученням відповідних спеціалістів, господарських органів, об’єднаннями громадян, виконавчим комітетом ради.

Стаття 8.  Міський голова визначає і формує порядок денний сесії. При цьому він повинен включити до порядку денного ті пропозиції, які надійшли  до нього з письмовим обґрунтуванням не пізніше, ніж за 10 днів до початку  чергової сесії ради та ті, які надійшли не пізніше, ніж за 3 дні до початку чергової сесії та за 1 день до позачергової сесії і не потребують додаткового вивчення і внесені постійною комісією ради, депутатськими фракціями, групами, виконавчим комітетом ради.

Проекти рішень, інші матеріали з питань, які виносяться на розгляд ради, підлягають обов’язковому попередньому розгляду постійними комісіями міської ради.

Матеріали (проекти рішень), які готує виконавчий комітет або депутат особисто не є обов’язковими для розгляду постійними комісіями.

Стаття 9. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Міський голова перед початком розгляду питань порядку денного, підтверджує правильність скликання ради та її правомочність. Якщо кількість депутатів (кворум) не є достатньою для початку роботи сесії, головуючим встановлюється певний термін для реєстрації депутатів. Якщо після закінчення цього терміну рада не має кворуму головуючий повинен закрити роботу сесії.

Стаття 10. Сесію міської ради відкриває і веде голова  або,  в разі його  відсутності, секретар ради.

У випадку, коли сесія скликана на вимогу третини депутатів від складу ради або постійною комісією, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу. Веде сесію за рішенням ради – один з депутатів.

Головуючий на сесії оголошує питання, що виносяться на розгляд ради, надає слово для доповідей і виступів в обговоренні, слідкує за дотриманням встановленого регламенту, оголошує депутатські запити, що надійшли в письмовій формі, заяви і довідки, проводить голосування  і оголошує його результати, забезпечує порядок в залі засідань, підписує протокол сесії і її рішення.

Головуючий на засіданні сприяє духу співробітництва, зближенню позицій депутатів з питань, що розглядаються, досягненню взаємо погоджених рішень.

В разі сумнівів, щодо тлумачення Регламенту головуючий вирішує, як вести сесію далі.

Стаття 11. Відповідальним за  ведення протоколу пленарного засідання ради,  рада, на час своїх повноважень, призначає  секретаря ради.

У протоколі фіксується:

 1. День, місце, початок,  тривалість перерви і закінчення засідання.
 2. Прізвище та  ім’я голови ради.
 3. Прізвище та ім’я присутніх депутатів ради.
 4. Прізвище та ім’я відсутніх депутатів ради із зазначенням того, з якої причини – поважної чи неповажної  вони відсутні.
 5. Прізвище та ім’я тих депутатів ради, які у зв’язку з тим, що запізнились на сесію або залишили засідання раніше встановленого строку, не взяли участі в обговоренні окремих питань порядку денного, причому вказується відповідний порядковий номер цього питання у порядку денному.
 6. Прізвище та ім’я депутата ради, який позбавлений права участі у засіданні з мотивів особистої зацікавленості ( конфлікт інтересів ).
 7. Прізвище та ім’я  присутніх представників виконавчого комітету або інших посадових осіб, присутніх на сесії, якщо вони зобов’язані взяти в ній участь.
 8. Дані про те, як обговорювалось відповідне питання – відкрито чи закрито.
 9.  Порядок денний.
 10. Рішення та результати виборів керівних органів і посадових осіб ради. В останньому випадку: 
 • вказується співвідношення голосів, остаточно зафіксоване під час виборів ;
 • при поіменному голосуванні робиться відмітка, як голосував кожен із депутатів ради (в тому числі за допомогою системи електронного голосування);
 • в разі використання бюлетенів вказується кількість голосів, відданих за кожного претендента;
 1. Заяви, щодо яких  прозвучали вимоги про  занесення їх до протоколу.
 2. Заходи дисциплінарного впливу.
 3. Запити депутатів та відповіді на них.
 4. Повідомлення.

Стаття 12. Сесія міської ради проводиться гласно.

Робота сесії міської ради висвітлюється засобами масової інформації.

Народний депутат України, депутат обласної чи районної ради на сесіях ради мають право дорадчого голосу.

На запрошення голови міської ради та інших осіб, які у відповідності з Законом скликали сесію, у пленарному засіданні ради можуть брати участь депутати інших рад, представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів громадськості, органів місцевого самоврядування. Питання про кількість запрошених на сесію розглядається, виходячи з існуючих можливостей місця проведення сесії.

Голова міської ради або інша особа, яка веде засідання сесії, інформує депутатів про склад і кількість осіб, запрошених на сесію.

Для осіб, запрошених на засідання ради, у залі засідань відводяться окремо місця.

Стаття 13. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані дотримуватись порядку і виконувати розпорядження головуючого.

У разі грубого порушення порядку особою, яка не є депутатом, головуючий ставить вимогу перед порушником залишити зал засідань.

Стаття 14.  Порядок денний і порядок роботи сесії затверджується радою.

Час для доповіді надається, як правило, в межах 30 хвилин, для співдоповідей – до 10 хвилин, для виступів – до 5 хвилин, для повторних виступів, виступів по порядку ведення – до 3 хвилин. За згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, головуючий може продовжити час для виступу. В кінці кожної сесії відводиться 30 хвилин для виступів депутатів міської ради з короткими, до 3 хвилин заявами і повідомленнями, обговорення яких не проводиться.

Стаття 15.  Заяви про надання слова для виступу подаються головуючому на засіданні через секретаря сесії. Головуючий на засіданні надає слово для виступів в порядку надходження заяв. У разі необхідності головуючий може змінити черговість виступів.

Якщо  обговорюється питання, яке було включене до порядку денного за пропозицією третини від загальної кількості депутатів, групою або фракцією, то спочатку надається слово авторам відповідного подання для обґрунтування  своєї пропозиції.

Міський голова  може брати слово на сесії в будь-який час. Якщо він бажає взяти участь у обговоренні, то на час свого виступу делегує повноваження по головуванню на сесії секретареві ради. Право взяти слово для виступу поза чергою можуть також секретар ради, а також особа, яка веде сесію.

Депутат міської ради та запрошені особи виступають на засіданнях ради тільки після надання їм слова головуючим.

Слово по порядку ведення, з мотивів голосування, для довідки, відповіді на запитання і пояснення надається головуючим поза чергою.

Депутат міської ради може взяти слово для виступу по одному і тому ж питанню не більше двох раз, і запрошена особа – не більше одного разу, якщо рада не прийме інше рішення.

Стаття 16. Запитання головуючому на засіданні ради, доповідачам, виступаючим та іншим особам задаються з місць або подаються у письмовій формі. Відповідь на письмове запитання без вказання прізвища того, хто його подав, не надається.

Стаття 17. Виступаючий на сесії міської ради не повинен вживати грубі, некоректні вирази, наносити образи депутатам та іншим особам, закликати до незаконних, насильницьких дій.

Головуючий на засіданні може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він взяв слово без дозволу головуючого, виступає не з питання, що обговорюється, перевищив наданий йому час для виступу або порушує норми етики. Слово для повторного виступу по питанню, що обговорюється, вказаним особам за згоди сесії не надається.

Головуючий має право :

позбавити слова депутата ради, якому він тричі протягом його виступу нагадував про необхідність говорити „по суті”, або якого він тричі просив дотримуватись встановленого порядку, якщо при кожному з таких нагадувань чи закликів він одночасно попереджував депутата ради про наслідки порушень з його боку. Такому депутату в межах того ж пленарного засідання ради по тому ж пункту порядку денного слово більше не надається.

Депутат ради за згоди сесії негайно позбавляється права на подальшу участь у роботі сесії, якщо він грубо порушує встановлений порядок або не виконує розпорядження. Депутат може бути позбавлений права на подальшу участь у роботі сесії за згоди сесії з ініціативи головуючого, депутат ради повинен негайно залишити  сесійний зал. Якщо він чинить опір і не підкоряється розпорядженню голови ради, то голова ради може припини  сесію на певний час і дати розпорядження, щоб депутата ради силоміць вивели із залу, або закрити сесію.

Відповідний депутат ради може опротестувати у письмовій формі засіб дисциплінарного впливу , подавши письмовий протест голові ради. Рада на наступному своєму засіданні приймає рішення щодо правомірності застосування заходу дисциплінарного впливу, причому депутат до якого він був застосований , участі у голосуванні не приймає. Однак  перед цим його повинні заслухати.

Стаття 18. Сесія міської ради ведеться українською мовою. Уразі, коли промовець не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою При цьому переклад українською мовою організовується виступаючим, а у разі коли виступаючий запрошений на засідання радою – секретарем ради.

Рішення ради, інші матеріали і документи з питань, що вносяться на розгляд сесії міської ради, друкуються української мовою.

Рішення ради та протоколи сесії підписуються головуючим на сесії. Додатки до рішень – секретарем ради або посадовою особою – розробником проекту рішення.

Стаття 19. Рішення про припинення обговорення приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на засіданні.

При постановці питання про припинення обговорення головуючий інформує депутатів про кількість депутатів, що записались на виступ і виступили, уточнює, хто наполягає на виступі. Депутатам, які наполягають на виступі, для обґрунтування його доцільності надається по одній хвилині.

В протокол сесії (стенографічний звіт) включаються за проханням депутатів, які не мали змоги виступити в зв’язку з припиненням обговорення, тексти їх виступів, що передаються головуючому на сесії.

Стаття 20.

1.Для прийняття рішень ради на її пленарних засіданнях проводиться відкрите поіменне голосування (в тому числі за допомогою системи електронного голосування), окрім питань:

 - обрання за пропозицією міського голови, секретаря, звільнення його з посади;

- прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених  Законом, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

2.Рішення з процедурних питань не вимагають поіменного голосування. 

Стаття 21.  В будь-який час депутат ради може звертатись з пропозиціями щодо регламенту. Сюди відносяться насамперед такі пропозиції :

 • стосовно перерви у засіданні, переносу чи відміни засідання;
 • щодо змін у порядку денному;
 • щодо  закритості ( гласності ) питань порядку денного;
 • про перехід до розгляду наступного пункту порядку денного;
 • про завершення обговорення пункту порядку денного;
 • про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;
 • про перенесення пункту порядку денного;
 • про винесення або повторне винесення пункту порядку денного на розгляд  постійної комісії або виконавчого комітету;

 Пропозиції  по регламенту повинні ставитись на обговорення  і  голосування негайно. Якщо є відразу декілька пропозицій, то голосування організовується згідно черговості надходження пропозицій.

Пропозиції щодо завершення обговорення або про те, щоб вважати список для виступів  вичерпаним, допускаються лише в тому разі, якщо до суті цього питання висловився хоча б один виступаючий від кожної групи, фракції, або ж якщо така можливість йому була надана, але він  відмовився від неї. Такі пропозиції можуть вноситись лише депутатами ради, які ще не виступали по суті питання, що обговорюється.

При розгляді пропозиції по регламенту слід надати речникові кожної групи, фракції    можливість висловити свою думку „за” чи „проти”.

Якщо приймається пропозиція про перехід до розгляду наступного питання порядку денного, то він вважається вичерпаним без голосування. Якщо пропозиція відхиляється, то в процесі обговорення цього пункту вона не може ставитись повторно.

Для підготовки рішення ради по суті депутати ради і кожна група, фракція мають право вносити пропозиції по кожному пункту порядку денного. Пропозиції повинні містити проект рішення, який може бути прийнятий депутатами.

Пропозиції, що мають своїм наслідком збільшення витрат або зменшення доходів у порівнянні з контрольними цифрами у бюджетному плані, повинні супроводжуватися пропозиціями щодо покриття витрат або компенсації при зменшенні доходів. Рішення по них виноситься тоді, коли вони підкріплені відповідними фінансовими підрахунками.

Якщо приймається пропозиція про те, щоб вважати список виступаючих вичерпаним,  всі інші виступаючі слова не отримують. Це стосується й тих бажаючих виступити, які були занесені у список.

Пропозиція про те,  щоб вважати список виступаючих вичерпаним, голосується  після оголошення списку. Якщо вона приймається, попередній запис промовців припиняється. Однак ті промовці, які внесені у список  виступаючих, отримують слово.

При надходженні пропозицій по одному і тому ж питанню голосування по них проводиться у порядку надходження.

Стаття 22. Кожний депутат чи група депутатів можуть вносити пропозиції про відвід (відхилення) кандидатури до складу органів ради, посаду з обґрунтуванням такої пропозиції. Відвід вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості обраних депутатів міської ради. Якщо кандидат бере самовідвід, його кандидатура знімається з обговорення і голосування.

Стаття 23. 

1. Для волевиявлення депутата  застосовується електронна система   голосування. Підрахунок голосів здійснюється автоматично та є офіційним підтвердженням волевиявлення депутатів у прийнятті (неприйнятті) рішення. Результати голосування за допомогою електронної системи,  роздруковуються та долучаються до протоколу засідання як його невід’ємна частина.

2. У разі неможливості з технічних причин використати систему електронного голосування проводиться поіменне голосування.

2.1. Підрахунок голосів депутатів під час проведення таємного або відкритого поіменного голосування здійснюється лічильною комісією, обраною депутатами на початку пленарного засідання, у складі трьох чоловік. Члени лічильної обирають зі свого складу голову комісії.

2.2. Голова лічильної комісії або за його дорученням інший член лічильної комісії проводить голосування за списком обраних депутатів. Він оголошує прізвище депутата в алфавітному порядку, депутат говорить «За», «Проти» чи «Утримався». Результати голосування вказаною особою заносяться до  таблиці згідно додатку. Потім лічильна комісія підраховує та оголошує результати голосування. Після підрахунку голосів члени лічильної комісії та депутати підписують результати поіменного голосування і вони долучаються до протоколу засідання як його невід’ємна частина. Зазначений результат поіменного голосування є офіційним підтвердженням волевиявлення депутатів у прийнятті (неприйнятті) рішення.

Стаття 24. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує про порядок голосування. Голосування здійснюється депутатами ради особисто (в тому числі за допомогою системи електронного голосування), а в разі  таємного голосування особисто  у відведеному для таємного голосування місці. Питання, які були поставлені на голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було відповісти „так” чи „ні”.

При голосуванні по одному питанню депутат має один голос і подає його за  пропозицію чи проти неї, або утримується при голосуванні.

Після закінчення підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування.

Стаття 25. При проведенні таємного голосування бюлетені для нього виготовляються під контролем лічильної комісії по встановленій нею формі і в певній кількості. Бюлетені містять всю необхідну для голосування інформацію. В бюлетені для голосування повинні стояти слова “За”, “Проти”, „Утримався”.

Час і місце голосування , порядок його проведення встановлюється комісією і доводяться головою комісії до відома депутатів.

Стаття 26. Бюлетені заповнюються депутатом у кабіні для таємного голосування шляхом поставлення в бюлетені відмітки проти варіанту рішення, яке пропонується. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, а при обранні службової особи – бюлетені, в яких не можна визначити прийнятого рішення. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів до уваги не беруться.

Стаття  27.  Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують члени комісії. За доповіддю лічильної комісії сесія міської ради відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 28, Кожний депутат міської ради здійснює своє право на голосування особисто. Голосування за інших депутатів не допускається. Депутат, який був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після закінчення голосування.

Стаття  29. Обраним на відповідну посаду вважається кандидат, за якого подано більше половини голосів від загальної кількості обраних депутатів міської ради. У разі, якщо на одну посаду було висунуто більше двох кандидатів і жодний з них не був обраний, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Якщо при повторному голосуванні ні один із двох кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводяться повторні вибори.

Стаття  30. З метою більш повного врахування думки депутатів з питань, що обговорюються, редагування проектів рішень доручається постійним або тимчасовим комісіям.

Стаття 31. Пропозиції і зауваження до проектів рішень міської ради подаються депутатами у письмовій формі або вносяться усно. Вони повинні бути чітко сформульовані і ставляться головуючим на голосування.

Рішення міської ради надсилаються виконавцям і доводяться до відома громадян не пізніше як у десятиденний термін після їх прийняття і набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інших строків введення цих рішень в дію.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Всі вони  розміщуються в день голосування на веб-сайті ради і зберігаються там протягом необмеженого строку.

Стаття 32. Якщо один із депутатів ради, відповідно до законодавства вважає, що йому слід утриматись від обговорення та прийняття рішення,  то він повинен добровільно вказати голові ради причини, що спонукають його наполягати на своїй відсутності, до початку розгляду питань порядку денного, і залишити сесію до обговорення того пункту порядку денного, щодо якого існують причини для його неучасті. Якщо йдеться про питання, що обговорюється гласно, він може знаходитись в тій частині приміщення для засідань, що відведена для слухачів.

Розділ ІІІ

Секретар міської ради

Стаття 33. Секретар міської ради обирається за поданням голови у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради і здійснює свої повноваження до обрання секретаря міської ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 34. Секретар міської ради у разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови ради.

Стаття 35. Секретар міської ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” для голови ради.

Розділ IV

Постійні та тимчасові контрольні комісії міської ради.

Депутатські групи та фракції

Стаття 36.  Постійні комісії міської ради створюються і працюють згідно “Положення про постійні комісії Глобинської міської ради”.

Стаття 37. Тимчасові контрольні комісії є органами міської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 38. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 39. Засідання контрольних комісій ради проводяться , як правило, закриті. Члени комісії та залучені до роботи спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відомою.

Стаття 40. Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 41. Депутати міської ради можуть об’єднуватись у депутатські групи та фракції за партійними, професійними ознаками.

Депутатська група, фракція має налічувати у своєму складі не менше двох депутатів. Організація роботи депутатської групи, фракції визначається групою, фракцією. Депутат не може входити до складу більш як однієї депутатської групи, фракції.

Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, фракції обирають особу, яка очолює депутатську групу, фракцію.

Депутатська група, фракція реєструється відповідною місцевою радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, фракцію, до  якого додається підписане депутатами  цієї групи, фракції письмове повідомлення про сформування депутатської групи, фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності  членів групи, фракції та депутатів, які уповноважені представляти групу, фракцію в раді.

Депутатські групи, фракції можуть утворюватися  на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад.

Організація діяльності депутатських груп, фракцій визначається відповідною місцевою радою.

Діяльність депутатської групи, фракції припиняється :

           - у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено  частиною другою цієї статті ;

- у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу рішення про розпуск депутатської групи, фракції ;

- після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об’єдналися в депутатську групу, фракцію, або повноважень відповідних рад.

Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, фракцій координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Голова ради інформує міську раду про створення депутатських груп, фракцій на пленарному засіданні ради.

Розділ V

Депутат міської ради

Стаття 42. У відповідності з Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад ”, депутат міської ради має право :

 • пропонувати питання для розгляду радою та її постійними комісіями;
 • вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити на розгляд проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, зміни, доповнення, поправки до них;
 • висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради         звіту   чи     інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції відповідної ради, інших органів і посадових осіб, які розташовані на її території;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • оголошувати на засіданнях ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 • депутат міської ради здійснює свою діяльність на закріпленому виборчому окрузі відповідно до рішення ради.

Стаття 43.   Депутат міської ради має право на депутатський запит.

Депутатський запит подається попередньо або на пленарному засіданні   ради у  письмовій  формі на  ім’я голови ради (в разі його відсутності – особі,   яка   веде засідання).

Він може бути адресований керівникам підприємств, організацій, установ, розташованих на території ради, незалежно від форм власності.

Запит включається до   порядку   денного    пленарного засідання ради, по ньому проводиться обговорення  і приймається рішення.

Текст запиту  в установлений радою строк доводиться головою ради до відповідного органу або до посадової особи.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати письмову відповідь на нього голові ради та депутату, який його вніс.

Відповідь на депутатський   запит    оголошується    головуючим на пленарному засіданні ради, якщо на цьому наполягає депутат.

Кожен депутат після оголошення відповіді на його  депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді  протягом  3 хвилин.

Відповідь на депутатський запит може бути обговорено, якщо на цьому наполягає депутат і не менш, як половина депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 44.  Депутат міської ради має право на депутатське запитання, як форму одержання інформації, або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 45.   Депутат міської ради має право на депутатське звернення. Депутатське звернення – вимога депутата з питань, пов’язаних  з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних органів та контролюючих органів, підприємств,  установ та  організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати  офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 46. Постійна депутатська комісія з питань депутатської етики , регламенту і місцевого самоврядування має право, у разі неявки депутата на засідання сесій міської ради більше, ніж три рази поспіль, або п’ять разів протягом року без поважних причин,  , його нетактовної поведінки, недисциплінованості, пасивності, порушувати клопотання перед партійною організацією, яка висунула кандидатуру вказаного депутата, про його відкликання.

Розділ VІ

Правові гарантії і відповідальність  міської ради,

її органів та посадових осіб

Стаття 47.   Акти, прийняті міською радою, її головою у межах повноважень є обов’язковими для виконання всіма, розташованими на території міської ради, підприємства, установами, організаціями посадовими особами, об’єднаннями громадян, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на її території.

Стаття 48.  На вимогу міської ради, її голови, постійних та тимчасових комісій ради керівники розташованих або зареєстрованих на її території підприємств, установ , організацій та органів виконавчої влади зобов’язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відома міської ради та її органів, відповіді на запити депутатів.

Стаття 49.  Міська рада, її голова, мають право вносити подання до відповідних органів про притягнення до встановленої законом відповідальності посадових осіб за невиконання або неналежне виконання ними рішень ради, прийнятих у межах наданих повноважень.                                                                                                                                     

Розділ  VII

Прикінцеві положення

Стаття 50.    Кожний депутат ради може отримати копію цього регламенту. В разі змін регламенту протягом відповідного періоду скликання ради депутат отримує також редакцію регламенту зі змінами.

Стаття 51.   Цей регламент набирає чинності з моменту затвердження на  засіданні сесії Глобинської міської ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи потрібна автостанція в м. Глобине?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування